Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky platné od 25. 5. 2018

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním osobních údajů, Vám ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a volném pohybu takových údajů poskytujeme následující informace.

KDO JE PROVOZOVATEL

Provozovatelem, který určil účely a prostředky zpracování vašich osobních údajů je společnost:

Dynava s.r.o.
Socháňová 1654/16, Liptovský Mikuláš, 031 01

IČO: 45250961
DIČ: 2022917556
IČ DPH: SK2022917556

Společnost Dynava s.r.o. je provozovatelem internetového obchodu www.dpffap.cz

Můžete se na nás obrátit telefonicky na čísle +420 601 500 349, písemně na výše uvedené adrese, nebo e-mailem info@dpffap.cz

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Minimalizujeme rozsah osobních údajů které zpracováváme, tak aby postačovaly na kvalitní splnění služeb, které od nás očekáváte, tak abychom splnili zákonné povinnosti, a tak abychom chránili naše oprávněné zájmy. Zpracováváme jak osobní údaje našich zákazníků, tak osobní údaje našich potenciálních zákazníků, kteří nám k tomu dali souhlas. Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

 • Základní údaje, kterými jsou vaše jméno a příjmení, adresa bydliště, případně IČO, jste-li podnikatel – fyzická osoba (živnostník).
 • Kontaktní údaje, kterými jsou Váš e-mail, telefonní číslo nebo kontaktní adresa.
 • Informace o využívání našich produktů a služeb, o produktech které jste si zakoupili, nebo zvažujete jejich nákup. Informace o využívání našeho eshopu, informačního newsletra a podobně.
 • Záznamy e-mailové a chatové komunikace, případně jinou komunikaci s vámi v elektronické nebo písemné podobě.
 • Transakční údaje, především informace o vašich platbách a platebních metodách.
 • Geolokalizační údaje, jedná se o geografické údaje z webového prohlížeče počítače nebo z mobilních aplikací. Tyto údaje mohou sloužit k doporučení nejbližší prodejny nebo servisu


ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme především pro potřebu uzavírání kupních smluv, jejichž předmětem je dodávka našeho zboží a služeb. Tato činnost zahrnuje především příjem a zpracování objednávek, vystavování faktur a daňových dokladů, evidenci plateb, odesílání zboží na zvolenou adresu pod.

Pro řádné splnění všech zákonných povinností, zpracováváme osobní údaje i pro účely vedení účetnictví, správy registratury, či vyřizování reklamací a stížností. V některých případech je třeba osobní údaje zpracovat i pro účely soudních sporů a mimosoudního vymáhání pohledávek.

Vaše osobní údaje zpracováváme také pro účely informování o našich produktech a službách v rámci přímého marketingu.

PRÁVNÍ ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem, pouze na základě právních základů případech kdy:

Je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy (například kupní smlouvy) a jste smluvní stranou, nebo jste nás požádali o provedení opatření před uzavřením smlouvy (například registrací do e-shopu)
Nebo je zpracování vašich osobních údajů nezbytné v rámci našeho oprávněného zájmu, které sledujeme a jím je především nabídka a prodej zboží a služeb našim zákazníkům
Nebo jste nám udělili váš souhlas k jednomu nebo více účelům. Ty mohou zahrnovat zejména činnosti spojené s nabídkou zboží služeb, nebo zpracování s cílem přizpůsobit nabídku vašim očekáváním.


KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

Osobní údaje mohou být při zpracování poskytnuty následujícím kategoriím příjemců:

 • Kurýrní a přepravní společnosti
 • Marketingové agentury a call centra
 • Poskytovatelé IT služeb a telekomunikační operátoři
 • Advokátní a právní kanceláře
 • Znalci a soudní znalci
 • Inkasní společnosti a exekutoři
 • Soudy a orgány činné v trestním řízení
 • Účetní kanceláře, auditoři a daňoví poradci

DOBA USCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • V případě souhlasu dotyčné osoby, budeme vaše údaje zpracovávat do doby, než svůj souhlas neodvoláte, nejvýše však 48 měsíců od jeho udělení.
 • V případě oprávněného zájmu, budeme vaše osobní údaje zpracovávat, pokud nebudete zpracování namítat, po dobu která je opodstatněná na vzhledem k životnímu cyklu, zakoupeného produktu nebo služby, abychom vám mohli nabízet a poskytovat související produkty a služby.
 • V případě plnění smlouvy budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu, po kterou trvá smluvní vztah, včetně záruky a reklamačních podmínek
 • V případě plnění zákonné povinnosti, budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu, kterou nám ukládá zákon. V případě zákona o účetnictví, zákona o DPH a pod. může být lhůta 10 let.


VAŠE PRÁVA JAKO DOTKNUTÝCH OSOB

Při zpracování vašich osobních údajů jsme připraveni vykonávat Vaše práva.

 • Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, jakož i právo vědět k jakému účelu jsou zpracovávány, kdo jsou příjemci vašich osobních údajů, jaká je doba zpracování.
 • Máte právo na opravu, pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo se změnily, kontaktuje nás, opravíme je.
 • Máte právo na výmazosobních údajů, pokud jsou nesprávné, nebo zpracovávány nezákonně.
 • Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, máte právo jej kdykoli svůj souhlas odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • Máte právo na omezení zpracování, pokud si přejete budeme údaje zpracovávat pouze na nejnutnější zákonné důvody, nebo vůbec.
 • Máte právo namítat a automatizované individuální rozhodování, pokud zjistíte, nebo si myslíte, že toto zpracování je nezákonné, nebo v rozporu s vašimi právy.
 • Máte právo na přenosnost údajů, pokud si přejete přenést je k jinému provozovateli, poskytneme vám je v odpovídajícím formátu, pokud tomu nebudou bránit jiné technické nebo zákonné překážky.

Stejně tak právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČ: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

KDE A JAK MŮŽETE SVÁ PRÁVA UPLATNIT

Vaše práva můžete uplatnit zavoláním na telefonní číslo +420 601 500 349, písemně na adrese:

Dynava s.r.o., Socháňová 1654/16 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská Republika IČO: 45250961, IČ DPH: SK2022917556 nebo e-mailem inf@dpffap.cz

Na vaši žádost odpovíme bezplatně ve lhůtě do 30 dnů. V případě složitosti nebo velkého počtu žádostí jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o dalších 60 dní. Pokud k tomu dojde budeme Vás o tom, io důvodech informovat. 

KONTAKT INFORMACE

Můžete se na nás obrátit telefonicky na čísle +420 601 500 349 nebo písemně na Dynava s.r.o., Socháňová 1654/16, Liptovský Mikuláš 031 01, případně mailem na: info@dpffap.cz