Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Čl. 1 Všeobecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je: Dynava s.r.o. , se sídlem: Socháňová 1654/16, 031 01 Liptovský Mikuláš, , IČO:45250961, zapsaná v OR vedeném Okresním soudem Žilina v odd. Sro, vložka číslo: 52014/L, (dále jen "prodávající") a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
 2. Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky a jejich ustanovení se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetové stránky elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, na jejímž základě prodávající dodá zboží prezentován na předmětné internetové stránce kupujícímu (dále jen "kupní smlouva"). Rovněž se tyto všeobecné obchodní podmínky budou vztahovat na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy a reklamaci zboží.
 3. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odchylně od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněna před všeobecnými obchodními podmínkami.

Čl. 2 Objednávka, uzavření kupní smlouvy

 1. Kupní smlouva je uzavřena v momentě závazného akceptování návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě e-mailové zprávy kupujícího zaslaného prodávajícímu. Stejně tak se smlouva považuje za uzavřenou iv případě, že kupující odešle prodávajícímu vyplněný formulář na internetové stránce prodávajícího, případně si kupující objedná zboží ve formě telefonické objednávky kupujícího, o čemž mu bude doručen potvrzující e-mail.
 2. V případě zjištění vyšší ceny prodávaného zboží má prodávající povinnost vyžádat od kupujícího souhlas se změnou ceny dle aktuálního ceníku před potvrzením objednávky. Teprve udělením souhlasu kupujícího se změnou ceny a následným potvrzením (akceptováním) objednávky ze strany prodávajícího se smluvní vztah považuje za uzavřený. Všechny ceny za zboží a služby a veškeré poplatky v internetovém obchodě jsou uváděny včetně DPH.
 3. Při objednávce je třeba vyplnit následující údaje jako: jméno a příjmení/obchodní jméno kupujícího, místo trvalého pobytu/ sídlo, adresa na doručení zboží, IČO (u podnikatelů) způsob platby, způsob dodání, způsob vyřízení objednávky v případě nedostatku zboží na skladě, způsob jakým má prodávající informovat zákazníka o expedici zboží.
 4. Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a/nebo jiných služeb, údaj o dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně , podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží do dohodnutého místa doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.) případně jiné údaje.

Čl. 3 Práva a povinnosti prodávajícího

1.Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

Prodávající je povinen:

 • dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit je nebo vybavit k přepravě způsobem potřebným k jeho uchování a ochraně,
 • zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR
 • předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návody v českém jazyce, záruční list, dodací list, daňový doklad)

2. Prodávající má právo zrušit objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se se zákazníkem nedohodne na náhradním plnění. O zrušení objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě 14 dnů na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

Čl. 4 Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen:

a) převzít zakoupené nebo objednané zboží,
b) zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,
c) nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího,
d) potvrdit v dodacím listě převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby

 1. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami v závazném akceptování objednávky
 2. Kupující má právo bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupením kupujícího od smlouvy se smlouva od začátku ruší. Prodávající je v takovém případě povinen převzít zboží zpět a vrátit kupujícímu nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy cenu zaplacenou za zboží kterou kupující uhradil za zboží včetně nákladů, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží nebo služby. Náklady na vrácení zboží nese kupující jen v tom případě, pokud výrobek plně odpovídal kvalitativním požadavkům a nebyl vadný.
 3. V případě odstoupení od smlouvy dle bodu 3 je kupující povinen vrácené zboží řádně zabalit a zajistit tak, aby zboží došlo prodávajícímu bez poškození. V případě porušení této povinnosti je kupující povinen prodávajícímu nahradit škodu, která mu tím vznikla.
 4. V případě, že kupující zboží začal užívat a následně od smlouvy odstoupil v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, přičemž na zboží jsou viditelné známky jeho užívání, nemá kupující právo na vrácení kupní ceny v plném rozsahu, ale pouze na vrácení kupní ceny snížené o alikvótní částku , která odpovídá rozsahu opotřebení zboží. To neplatí, pokud zboží vrácené kupujícím je poškozeno, resp. není kompletní. V případě poškození zboží kupujícím nemá kupující právo na vrácení kupní ceny.

Čl. 5 Dodací a platební podmínky

 1. Zboží je prodáváno podle vystavených vzorů, katalogů, typových listů a vzorníků prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
 2. Prodávající je povinen objednávku kupujícího splnit a zboží dodat kupujícímu ve lhůtě do 21 dnů od uzavření smlouvy dle čl. 3. 2 těchto všeobecných obchodních podmínek; tuto dodací lhůtu kupující bez výhrad akceptuje.
 3. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v objednávce. V případě, že dojde k prodlení dodání zboží ze strany prodávajícího, prodávající je oprávněn jednostranně prodloužit lhůtu pro dodání zboží, a to i opakovaně, o čemž prodávající vydá kupujícímu potvrzení. Po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy byl kupující povinen zboží převzít, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě.
 4. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží před uplynutím lhůty dohodnuté v kupní smlouvě.
 5. Místem dodání zboží je místo uvedené v objednávce kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany v kupní smlouvě jinak.
 6. V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo určené v objednávce, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti k převzetí zboží a podepsat protokol o doručení a předání zboží. Kupující je při přebírání zboží povinen prokázat svou totožnost.
 7. V případě, že bude nutné dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v objednávce, veškeré náklady s tím vzniklé hradí kupující.
 8. Zboží se považuje za dodané okamžikem doručení zboží na adresu uvedenou v závazné akceptaci objednávky a převzaté okamžikem fyzického převzetí zboží kupujícím, resp. jeho oprávněným zástupcem nebo odmítnutím převzetí zboží, které dopravce vyznačí v protokolu o doručení a předání zboží.
 9. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží i jeho obal bezprostředně při jeho doručení. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží při jeho převzetí kupujícím je ten povinen ihned při převzetí zboží vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží (škodový zápis), jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může prodávající po uzavření škodné události s dopravcem poskytnout odstranění vady zboží, slevu na zboží nebo v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží.
 10. Kupující ke každé zásilce obdrží fakturu e-mailem/poštou nebo mu faktura bude přiložen k balení zboží. V případě, že se na objednané zboží vztahuje zvláštní záruka, prodávající doručí záruční list kupujícímu nejpozději spolu se zbožím.
 11. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu za objednané zboží v hotovosti při převzetí zboží, přičemž prodávající vystaví zákazníkovi o potvrzení o platbě. Druhý způsob platby je platba přepravci. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě a/nebo dle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží.

Čl. 6 Reklamace

 1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má kupující právo vadu reklamovat resp. uplatnit si u prodávajícího právo z odpovědnosti za vady zboží. Pro správné posouzení reklamace je nutné, aby prodávající reklamované zboží řádně prohlédl a posoudil reklamované vady. Za tím účelem je kupující povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost. Plynutí lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel všechny podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, popis závad, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
 2. Kupující je povinen při používání zboží dodržovat kromě obecně známých pravidel, rovněž podmínky stanovené pro používání zboží v záručním listu nebo návodu k použití, užívat a ošetřovat zboží v souladu s jeho přirozenou životností.
 3. Spotřebitel uplatňuje reklamaci v sídle společnosti prodávajícího, tzn. na adrese Dynava s.r.o., Socháňová 1654/16, 031 01 Liptovský Mikuláš a to tak, že zakoupené zboží doručí prodávajícímu buď osobně, nebo prostřednictvím přepravce.
 4. Na uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamaci) musí být předložen doklad o zakoupení. Bez předložení dokladu o zakoupení zahájí prodávající reklamační řízení jen pokud kupující jiným věrohodným způsobem doloží resp. prokáže, že reklamované zboží zakoupil u prodávajícího.
 5. Prodávající předá kupujícímu po uplatnění si práv z odpovědnosti za vady zboží. reklamační lístek/protokol, na kterém uvede identifikační údaje o kupujícím, označení reklamovaného zboží a popis reklamované vady, jakož i předpokládaný termín vyřízení reklamace. V případě reklamace zboží na dálku prostřednictvím přepravce zašle prodávající kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace a zahájení reklamačního řízení podle tohoto bodu poštou bez zytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace.
 6. Při prodeji zboží prodávající odpovídá za to, že zboží je v souladu se kupní smlouvou, tzn. že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi provedené reklamy očekávané, příp. jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům, právním předpisům, je v určeném odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající při použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 7. Prodávající neodpovídá spotřebiteli za vady, pokud:
  a) spotřebitel vadu zboží způsobil sám,
  b) spotřebitel před převzetím zboží o vadě zboží věděl,
  c) reklamace spotřebitele odporuje povaze zboží,
  d) se prokáže, že se jedná o rozpor se spotřebitelskou kupní smlouvou.

Prodávající neodpovídá za vady:

a) pro které byla poskytnuta sleva z ceny zboží,
b) vzhledové a funkční změny zboží a součástí mající původ v opotřebení z používání během záruční doby,
c) opotřebení vlivem nesprávného výběru a používání,
d) opotřebení v důsledku nedodržení zásad účelovosti, ošetřování a údržby,
e) mechanické poškození
f) způsobené zásahem neoprávněné osoby na zboží nebo jeho součást.

1. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím jen na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady související s odborným posouzením.

2. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek k odbornému posouzení. Je-li výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže odpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

3. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

4. Prodávající odpovídá za vady zboží po dobu 24 měsíců od převzetí věci spotřebitelem, pokud na zboží, jeho obalu, návodu nebo záručním listě není uvedena delší doba.

5. Jde-li o použitou věc, kupující se s prodávajícím mohou dohodnout i na kratší záruční době, ne však kratší než 12 měsíců.

6. Je-li reklamace vyřízena opravou, prodlužuje se záruční doba o dobu od uplatnění reklamace do dne, kdy je spotřebitel povinen po skončení opravy si zboží převzít, a to iv případě, že tak kupující neučinil. V případě uplatnění reklamace na dálku se záruční doba prodlužuje do dne, kdy je opravené zboží odesláno kupujícímu.

7. V případě, že je reklamace vyřízena výměnou vadného zboží za zboží bez vad, běží pro nové zboží nová záruční doba znovu ode dne převzetí nové věci nebo ode dne, kdy byl zákazník povinen si věc po vyřízení reklamace vyzvednout.

8. Není-li reklamace vadného zboží, za kterou prodávající odpovídá, uplatněna v záruční době, právo z odpovědnosti za vady zaniká.

9. U vad zboží, které spotřebitel uplatní v průběhu záruční doby, má právo při odstranitelných vadách aby byla vada bezplatně, řádně a včas odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Namísto odstranění vady může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.

10. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou.

11. U vad, které nelze odstranit a které brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vad, má kupující právo: a) na výměnu věci (prodávající je povinen věc vyměnit) nebo b) právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny (prodávající je povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu). c) právo na výběr možnosti má kupující.

12. Je-li vada odstranitelná, avšak pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě (alespoň dvě předchozí opravy stejné vady) nebo pro větší počet vad (v době uplatnění reklamace má zboží současně alespoň tři různé odstranitelné vady) nemůže kupující zboží řádně užívat, má právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

13. Stejná práva jako u vad, které nelze odstranit, má kupující i v případě, že oprava vadného zboží nebyla provedena ve lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace.

14. Jde-li o neodstranitelné vady, které nebrání řádnému užívání věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny podle charakteru vady. Prodávající je povinen poskytnout slevu z ceny, resp. vrátit část již zaplacené kupní ceny.

15. Další ustanovení pro řešení v reklamaci jsou uvedena v našem "Reklamačním řádu".

16. Při reklamaci požaduje vyplnit reklamační protokol a dodat všechny doplňující informace ve smyslu popisu na stránce: https://www.dpffap.cz/pro-zakazniky/reklamace-filtra-pevnych-castic/

 

Čl. 7 Ochrana osobních údajů

 

 1. Prodávající prohlašuje, že všechny osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí straně apod., s výjimkou situace související s dopravou objednaného zboží (oznámení jména a adresy dodání), platebním stykem, souvisejícím s objednaným zbožím, nebo průzkumem spokojenosti s poskytnutými službami. Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č.j. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů za účelem splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům po přihlášení se na stránce www.dpffap.cz v sekci „účet“.

Čl. 8 Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
 2. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutečňována zejména ve formě e-mailových zpráv resp. prostřednictvím listovních zásilek.
 3. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku, Zákona, zákona č.j. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu ao změně a doplnění zákona č.j. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele ao změně některých zákonů ve znění zákona č. 1/2003 284/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které vznikly mezi prodávajícím a kupujícím, kterým je obchodní společnost nebo fyzická osoba – podnikatel, se vztahují příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.
 4. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu odesláním elektronické objednávky kupujícím.
 5. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

Čl. 9 Alternativní řešení sporů

 1. Nakupující - spotřebitel - má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na info@dpffap.cz), není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt alternativního řešení sporů) podle zákona 391/2015 Sb. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby dle §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Sz.
 2. Spotřebitel může podat stížnost také prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternativní řešení sporů může využít pouze spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 5 EUR s DPH.